ochrona radiologiczna pacjenta
kontakt   
facebook   
ochrona radiologiczna pacjenta

Informacje prawne

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA


Zamieszczone akty prawne pochodzą ze strony internetowej prowadzonej dla dziennika urzędowego – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) – www.dziennikustaw.gov.pl lub Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP). Akty prawne pochodzące z ISAP nie stanowią źródła prawa.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są m. in. ustawy i rozporządzenia. Warunkiem wejścia w życie ustaw i rozporządzeń jest ich ogłoszenie na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 570, z późn. zm.).

Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe opublikowana w Dz. U.

Informujemy, że ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 23 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1593.

W zakresie zmian dotyczących ustawy – Prawo atomowe nowelizacja weszła w życie 23 września br

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 792) określa m.in. szczególne zasady ochrony osób przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych. Szczegółowe uregulowania zostały zamieszczone w przepisach wykonawczych do ustawy.

PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY  PRAWO ATOMOWE

 

Publikacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Niniejsze rozporządzenie określa:
1) ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta oraz wzór certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenie i zadanie egzaminu;
2) zakres tematyczny szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej,
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu każdego z tych szkoleń.
Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc dnia 11 marca 2020 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych

Publikacja wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii-diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn 31.12.2014r w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 r., poz. 78)

Publikacja wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 7 listopada 2013 r. poz. 45).

Stanowisko PSTE w sprawie rekompensaty finansowej w związku z planowanym wydłużeniem czasu pracy

Nowa dyrektywa Rady UE

Dyrektywa rady Unii Europejskiej 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom


Logowanie dla uczestników szkoleń

Login
Haslo


Nowy baner polski
copyright 2011 ochrona radiologiczna pacjenta .pl
Strona główna
|
Regulamin
|
Kursy stacjonarne/ Seminarium
|
Egzamin
|
Rada programowa
|
Informacje prawne
|
Kontakt