ochrona radiologiczna pacjenta
kontakt   
facebook   
ochrona radiologiczna pacjenta

Regulamin

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

Forma kształcenia: kursy medyczne on-line

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług w zakresie szkoleń, świadczonych w ramach odpłatnego korzystania z platformy e-learningowej, będącej własnością X-MEDICA

 

 1. Sposób organizacji i tryb kształcenia.
 2. Zasady i tryb naboru uczestników
 3. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.
 4. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne.
 5. Sposób sprawdzania wyników kształcenia.
 6. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia.
 7. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu.
 8. (dodatkowo) Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty.
 9. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze
 10. Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursów .
 11. Odpowiedzialność.
 12. Postanowienia ogólne
 1. Sposób organizacji i tryb kształcenia
  1. Szkolenia są organizowane przez niezależny prywatny podmiot kształcący podyplomowo lekarzy dentystów, lekarzy, lekarzy stażystów, studentów radiologii, techników elektroradiologii oraz pielęgniarki X-MEDICA z siedzibą pod adresem 93-139 Łódź, ul. Łęczycka 8
  2. Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego.
  3. Szkolenia mają charakter on-line.
  4. Szkolenia obejmują materiały szkoleniowe na platformię elearningowej skupiające się na wybranej metodzie leczenia lub diagnostyki, w zależności od tematyki. Szkolenia mają charakter interaktywny,
  5. Szkolenia odbywają się w trybie  odległościowym.
  6. Dostęp do zawartych w serwisie informacji ( z wyłączeniem materiałów szkoleniowych) niewymagających procesu logowania jest nieograniczony;
  7. Użytkownik(kursant=uczestnik) automatycznie akceptuje niniejszy regulamin dopiero w momencie rejestracji.
  8. Warunkiem prawidłowego działania Platformy na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Uczestnik może skorzystać z działu pomocy
  9. Uczestnik, po zaakceptowaniu warunków użytkowania platformy e-learningowej dostaje maila z linkiem aktywacyjnym. Loging = email, hasło = nadane samodzielnie w trakcie procesu rejestracji
  10. Materiały chronione prawami autorskými.Zabronione jest bez pisemnej zgody organizatora kopiowanie materiałów szkoleniowych, zmienianie struktury lub modyfikowanie, a także udostępnianie osobom trzecim.
  11. Dostęp do kursu jest ograniczony czasowo- 30 dni od chwili  rejestracji.
 2. Zasady i tryb naboru uczestników
  1. Informacje o szkoleniach publikowane są w Internecie na stronie  www.ochronaradiologicznapacjenta.pl, są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są online poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego- systém logowania
  3. Uczestnik posiada własny loging=adres email oraz hasło=samodzielnie wybrane.
  4. Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.
 3. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
  1. Dostęp do kursów jest ograniczony- 30 dni od chwili rejestracji.
  2. Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania i dokonania wpłaty w terminie 3 dni od chwili rejestracji
  3. Miejsca na sali egzaminacyjnej nie są numerowane.
  4. Podczas szkolenia uczestnik posiada dostęp do  materiały szkoleniowych w postaci plików pdf do pobrania jak również do bazy testów próbnych.
  5. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz fakturę za wniesioną opłatę.
  6. Uczestnik kursu ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przystąpić do egzaminu pańswowego- terminy egzaminów  zamieszczone w zakładce „Egzamin“- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminu szkolenia z powodu zbyt małej liczby chętnych lub z przyczyn nie zależnych od organizatora
  7. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY
  8. Zabronione jest bez pisemnej zgody organizatora kopiowanie materiałów szkoleniowych, zmienianie struktury lub modyfikowanie, a także udostępnianie osobom trzecim.
  9. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu w siedzibie firmy.
 4. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne
  1. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia materiały szkoleniowe (lub ich modyfikacje).
  2. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.
  3. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny oraz aktualnych działaniach związanych z ochroną radiologiczną pacjenta, a także praw autorskich do przedstawianych materiałów.
  4. Wykładowca oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wypełnianej przez uczestników .
  5. Wykładowca oraz treść szkolenia podlegają obserwacji i ocenie kierownika naukowego.
 1. Sposób sprawdzania wyników kształcenia                                                                                       

Szkolenia  przewidują formalny sposób indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy, poprzez  przeprowadzenie : testu wewnętrznego
           a.     Egzaminu wewnętrznego 

 • forma –  test jednokrotnego wyboru(zestawy pytani egzaminacyjnych są układane przez kierownika naukowego szkolenia) Każdym bloku tematycznym kończy się testem składającym się z 3 pytań – czas trawnia 5 min na każde 3 pytania
 • Poprawnie udzielone odpowiedź na pytania są równoznaczna  z potwierdzeniem przyswojenia materiału w stopniu wystarczajacym jak również odblokowuje się dostep do kolejnych bloków tematycznych.  

Brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub niepełna jest równoznaczna z brakiem potwierdzenia iż materiał zawarty w bloku tematyczny nie został wystarczająco przyswoiony. Zalecane jest ponowne zapoznanie się z blokiem tematycznym i przystapienie do testu ponownie. 

Brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub niepełna jest równoznaczna z brakiem dostępu do pozostałych bloków tematycznych.

Uczestnik ma możliwość w każdej chwili śledzenia swoich postępów w nauce.

W przypadku pytań z zakresu treści materiałów szkoleniowych istnieje możliwość konsultacji w sposób wskazanym przez organizátora w zakładce kontakt.

Podmiot prowadzący szkolenie wydaje nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzający ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Osoba, która nie zdała egzaminu wewnętrznego lub która nie przystąpiła do egzaminu wewnetrznego, może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu  w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjentaw terminie 1 miesiąca od daty zakończenia tego szkolenia wskazanej w zaświadczeniu o niezaliczeniu szkolenia. 

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnik kursu ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przystąpić do egzaminu pańswowego

           b.     Egzaminu państwowego  

Osoby przystępujące do egzaminu państwowego składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zawierający:

 1. Imię i nazwisko
 2. numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany
 3. adres korespondencyjny
 4. rodzaj specjalności.

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta oraz osoby, które:

 • uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii lub                                                                  
 • uzyskały tytuł fizyka medycznego albo
 • inżyniera medycznego, lub
 • uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
 • ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)  i uzyskały tytuł zawodowy, lub
 • ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej

oraz  wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

 • forma- test z trzema możliwościami odpowiedzi do wyboru I przynajmniej jedną odpowiedzią prawidłową, obejmuję od 30 do 40 pytań, czas trwania 60 minut od chwili rozdania zestawów egzaminacyjnych.
 • Poprawnie udzielona odpowiedź na pytanie jest równoznaczna z uzyskaniem jednego punktu.Brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub niepełna jest równoznaczna z brakiem punktu. 
 • Zestawy egzaminacyjne   są przechowywane w warunkach    uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie oraz dostarczane na miejsce egzaminu przez przewodniczącego komisji w dniu, w którym ma być przeprowadzony egzamin.
 • W trakcie egzaminu jest zabronione kopiowanie zestawów egzaminacyjnych oraz wynoszenielub usuwanie w inny sposób zestawu egzaminacyjnego z sali egzaminacyjnej.
 • Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70%pytań.
 • Podmiot prowadzący szkolenie wydaje nieodpłatnie certyfikat potwierdzający zdanie egzaminuw dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
 • Osoba, która nie zdała egzaminu lub która nie przystąpiła do egzaminu, może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu  w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjentaw terminie 6 miesięcy od daty zakończenia tego szkolenia wskazanej w zaświadczeniu.

      6.   Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia

Szkolenia wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu zaświadczeniem uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności oraz otrzymania pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego.

Na zaświadczeniu wyszczególniane są następujące informacje:                                                                                   

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL albo rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy numer PESEL nie został nadany;      
 3. zakres specjalności, której dotyczyło szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta;
 4. formę zastosowanego szkolenia
 5. datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta; 
 6. nazwę podmiotu prowadzącego szkolenia
 7. datę wydania zaświadczenia

 

Szkolenia wszystkich typów dokumentowane są po zdaniu egzaminu państwowego certyfikatem potwierdzający zdanie egzaminuw dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

 Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu i egzamin państwowy.

 1. Opłaty za udział w szkoleniu 300 zł brutto opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.
 2. Opłata za egzamin państwowy 140 zł brutto wg rozporzadzenia oraz dodatkowo za szkolenie wg.cennika wnosi się bezpośrednio do podmiotu prowadzącego szkolenie lub na rachunek bankowy przez niego wskazany. Dowód wpłaty przedstawia się komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu
 3. Wysokości opłat: 440 zł brutto –ceny za szkolenie wraz z egzaminem
 4. Szczegółowe informacje poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY. 

     7.   Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty

Umowa o świadczenie usługi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu podyplomowym lekarzy dentystów.

 1. Dokonana przez Uczestnika  rejestracja traktowana jest, jako zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę X-MEDICA udziału w szkoleniu podyplomowym skierowanym do lekarzy, techników elektroradiologii oraz personelu pomocniczego pracującego w gabinetach radiologicznych, pracowniach diagnostyki obrazowej..
 2. Po dokonaniu rejestracjii Klient otrzymuje ze strony biura firmy X-MEDICA potwierdzenie rejestracji . Na podany przez Klienta podczas rejestracji adres email zostanie wysłana wiadomość. Wiadomość zawiera link aktywacyjny.
 3. Konto musi zostać aktywowane poprzez kliknięcie w link z wiadomości email w ciągu 7 dni, inaczej zostanie usunięte.
 4. Osoba dokonująca takiej rejestracji czyni to w imieniu swoim. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rejestracji

Dokonanie zapłaty za udział w kursie, lub programie szkoleniowym

 1. Klient po dokonaniu rejestracji otrzymuję w ciągu 48 h drogę elektroniczną na podany w trakcie rejestracji adres email FV na podstawie, której dokonuje w określonym terminie stosownej opłaty za udział w kursie, w kwocie lub kwotach wymienionych w treści informacji na wskazany nr konta 
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty w terminie nieprzekraczalnym 2 dni od chwili rejestracji. Wszelkie opłaty mogą być wnoszone przez Klientów w formie przelewu na konto wskazane w informacji podanej przez firmę X-MEDICA.

Świadczenia, ceny.

 1. X-MEDICA ma obowiązek na życzenie Klienta udostępnić materiały informacyjne i/lub reklamowe dotyczące kursów. Wszelkie informacje wykraczające i/lub niezgodne z treścią materiałów informacyjnych sygnowanych przez firmę X-MEDICA czy potwierdzeń uczestnictwa o świadczeniu usług przez firmę X-MEDICA nie są dla niej wiążące.
 2. Ceny uczestnictwa w kursach przygotowanych i organizowanych przez firmę X-MEDICA wyrażone są w PLN
 3. Zniżki 
  • Zniżki dotyczą uczestnictwa studentów w szkoleniach wykładowych. Rodzaje i wysokości zniżek dla studentów określane mogą być we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych przygotowanych i sygnowanych znakiem firmy X-MEDICA. Rodzaj i wysokość zniżek dla studentów musi być każdorazowo ogłoszony osobno dla danego kursu. Warunkiem uzyskania zniżki jest posiadanie oraz okazanie w chwili rejestracji przed rozpoczęciem danego kursu ważnej imiennej legitymacji studenckiej.
  • Zniżki dotyczą uczestnictwa większej liczby uczestników z jednej placówki ustalane są indywidualnie.Rodzaj i wysokość zniżek regulowane są osobną umową pomiędzy firmą X-MEDICA organizatorem, a Klientem.
  • Zniżki dotyczą uczestnictwa członka Polskich Lekarskich Towarzystw . Warunkiem uzyskania zniżki jest posiadanie oraz okazanie w chwili rejestracji przed rozpoczęciem danego kursu opłaty członkowskiej

      8.   Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.

 1. Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik w imieniu swoim jest zobowiązany  dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem lub faksem). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura firmy X-MEDICA
 2. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie rejestracji.
 3. Brak pisemnej rezygnacji i brak wpłaty w wyznaczonym terminie organizator traktuje jako podtrzymanie rejestracji  z odroczonym terminem płatności. 
 4. Jeżeli Uczestnik zrezygnują z uczestnictwa w kursie , bądź nie rozpocznie udziału z powodów niezależnych od firmy X-MEDICA, obowiązani są pokryć koszty rezygnacji w wysokości ustalonej w formie ryczałtu i na zasadach określonych w punkcie 8.5
 5. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie przygotowanym i zorganizowanym prze firmę X-MEDICA na osobę
  1. Do 7 dni od rejestracji 20% ceny kursu
  2. Od  8 do14 dni od rejestracji 35% ceny kursu
  3. Od 15 do 21 dnia od rejestracji 45% ceny kursu
  4. Od 22 do 30 dnia od rejestracji 55% ceny kursu
  5. Na życzenie Uczestnika- indywidualnego i w miarę dostępności miejsc istnieje możliwość "zmiany umowy - rejestracyjnej" w zakresie czasu dostepności do serwisu, terminu egzaminu, miejsca egzaminu czy tematu kursu, jeżeli zmiana ta zostanie zgłoszona do biura firmy X-MEDICA w terminie nie krótszym niż 7 dni od rejestracji.
  6. Na życzenie Klienta- zbiorowy i w miarę dostępności miejsc istnieje możliwość "zmiany umowy - rejestracji" w zakresie czasu dostepności do serwisu, terminu egzaminu, miejsca egzaminu czy tematu kursu, jeżeli zmiana ta zostanie zgłoszona do biura firmy X-MEDICA w terminie nie krótszym niż 14 od rejestracji.
  7. Pod pojęciem "zmiany umowy - rejestracji" rozumie się zmianę w zakresie czasu dostepności do serwisu, terminu egzaminu, miejsca egzaminu czy tematu kursu .Do chwili rozpoczęcia kursu Uczestnik ma prawo wskazać lub przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z powyższych warunków i regulaminu. Uczestnik każdorazowo zobowiązany jest poinformować o tym biuro firmy X-MEDICA. Wszelkie opłaty manipulacyjne związane z rezygnacją i zmianą warunków uczestnictwa ze strony Uczestnik lub osób wskazanych przez Uczestnik są egzekwowane natychmiastowo i leżą o stronie klienta.
  8. Użytkownikowi z powodu niezaliczenia kursu nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny.

     10.   Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursów                                                                           

X-MEDICA zastrzega sobie prawo do odwołania  kursu,egzaminu jeżeli:

 1. Wymagana lub określona przez X-MEDICA lub GIS liczba uczestników nie zostanie osiągnięta
 2. Nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

     11.  Odpowiedzialność.

X-MEDICAzobowiązuje się zrealizować  świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

X-MEDICA nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Usług; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu  danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od X-MEDICA”.

X-MEDICA dołoży wszelkich starań celem zapewnienia bezawaryjnego przebiegu szkolenia internetowego.

X-MEDICA Z uwagi na konieczność usuwania awarii lub modernizacji organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu na czas nieokreślony.

 

Za czynniki niezależne od X-MEDICA uważa się w szczególności:

 1. przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
 2. awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci  operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
 3. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za  które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą X-MEDICA nie ponosi odpowiedzialności,
 4. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
 5. okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.

   12.   Postanowienia ogólne.

W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2018 roku.X-MEDICA

REGULAMIN KSZTAŁCENIA
Forma kształcenia: kursy medyczne – stacjonarne

 1. Sposób organizacji i tryb kształcenia.
 2. Zasady i tryb naboru uczestników.
 3. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.
 4. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne
 5. Sposób sprawdzania wyników kształcenia
 6. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia
 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu i egzamin państwowy.
 2. Sposób organizacji i tryb kształcenia
  1. Szkolenia są organizowane przez niezależny prywatny podmiot kształcący podyplomowo lekarzy dentystów, lekarzy, lekarzy stażystów, studentów radiologii, techników elektroradiologii oraz pielęgniarki X-MEDICA z siedzibą pod adresem 93-139 Łódź, ul. Łęczycka 8
  2. Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Szkolenia odbywają się na terenie placówek wynajętych oraz na terenie filli.
   Szkolenia z uwagi na swoją specyfikę mogą się również odbywać w aulach wykładowych klienta.
  3. Szkolenia mają charakter wykładu teoretycznych.
  4. Szkolenia wykładowe obejmują komputerowe prezentacje slajdowe  (projektor multimedialny, duży ekran) skupiające się na wybranej metodzie leczenia lub diagnostyki, w zależności od tematyki. Szkolenia mają charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w jej trakcie istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.
  5. 5.     Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym.
  6. 2.     Zasady i tryb naboru uczestników
   1. Informacje o szkoleniach publikowane są w Internecie na stronie  www.ochronaradiologicznapacjenta.pl , są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
   2. Zgłoszenia przyjmowane są online poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, faksem oraz  e-mail.
   3. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.
   4. Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.
   5.  Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
    1. Dostęp do kursów jest nieograniczony,uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.
    2. Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym stanowisku recepcji kursu.
    3. Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.
    4. Podczas szkolenia wykładowego uczestnik otrzymuje materiały biurowe do prowadzenia własnych notatek, konspekt, (jeżeli jest przewidziany przez prowadzącego).
    5. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz fakturę za wniesioną opłatę.
    6. Uczestnik kursu ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przystąpić do egzaminu pańswowego
    7. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY
    8. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu w siedzibie firmy.
    9. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne
     1. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program szkolenia (lub jego modyfikacje), który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.
     2. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do ewentualnego opracowania graficznego i powielenia zawartość konspektu kursowego (lub jego modyfikacje).
     3. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.
     4. Wykładowca jest zobowiązany do punktualności w wyznaczonych i podanych ramach czasowych.
     5. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny oraz aktualnych działaniach związanych z ochroną radiologiczną pacjenta, a także praw autorskich do przedstawianych materiałów.
     6. Wykładowca jest zobowiązany prowadzić wykład w kontakcie z uczestnikami, rezerwując czas na wyjaśnienie wątpliwości, na pytania i odpowiedzi, umożliwiając dyskusję w wybranym indywidualnie trybie, tj. w trakcie lub na zakończenie szkolenia.
     7. Wykładowca oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wypełnianej przez uczestników.
      Wykładowca oraz treść szkolenia podlegają obserwacji i ocenie kierownika naukowego.
     8. Sposób sprawdzania wyników kształcenia                                                                                       
 1. Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty
 2. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.
 3. Postanowienia ogólne.

Szkolenia  przewidują formalny sposób indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy, poprzez  przeprowadzenie: testu wewnętrznego
           a.     Egzaminu wewnętrznego 

 • forma –  test jednokrotnego wyboru(zestawy pytani egzaminacyjnych są układane przez kierownika naukowego szkolenia) Każdym bloku tematycznym kończy się testem składającym się z 3 pytań – czas trawnia 5 min na każde 3 pytania
 • Poprawnie udzielone odpowiedź na pytania są równoznaczna  z potwierdzeniem przyswojenia materiału w stopniu wystarczajacym jak również odblokowuje się dostep do kolejnych bloków tematycznych.  

Brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub niepełna jest równoznaczna z brakiem potwierdzenia iż materiał zawarty w bloku tematyczny nie został wystarczająco przyswoiony. Zalecane jest ponowne zapoznanie się z blokiem tematycznym i przystapienie do testu ponownie. 

Brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub niepełna jest równoznaczna z brakiem dostępu do pozostałych bloków tematycznych.

Uczestnik ma możliwość w każdej chwili śledzenia swoich postępów w nauce.

W przypadku pytań z zakresu treści materiałów szkoleniowych istnieje możliwość konsultacji w sposób wskazanym przez organizátora w zakładce kontakt.

Podmiot prowadzący szkolenie wydaje nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzający ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Osoba, która nie zdała egzaminu wewnętrznego lub która nie przystąpiła do egzaminu wewnetrznego, może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu  w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjentaw terminie 1 miesiąca od daty zakończenia tego szkolenia wskazanej w zaświadczeniu o niezaliczeniu szkolenia. 

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnik kursu ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przystąpić do egzaminu pańswowego

           b.     Egzaminu państwowego  

Osoby przystępujące do egzaminu państwowego składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zawierający:

 1. Imię i nazwisko
 2. numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany
 3. adres korespondencyjny
 4. rodzaj specjalności.

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta oraz osoby, które:

 • uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii lub                                                                  
 • uzyskały tytuł fizyka medycznego albo
 • inżyniera medycznego, lub
 • uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
 • ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)  i uzyskały tytuł zawodowy, lub
 • ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej

oraz  wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

 • forma- test z trzema możliwościami odpowiedzi do wyboru I przynajmniej jedną odpowiedzią prawidłową, obejmuję od 30 do 40 pytań, czas trwania 60 minut od chwili rozdania zestawów egzaminacyjnych.
 • Poprawnie udzielona odpowiedź na pytanie jest równoznaczna z uzyskaniem jednego punktu.Brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub niepełna jest równoznaczna z brakiem punktu. 
 • Zestawy egzaminacyjne   są przechowywane w warunkach    uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie oraz dostarczane na miejsce egzaminu przez przewodniczącego komisji w dniu, w którym ma być przeprowadzony egzamin.
 • W trakcie egzaminu jest zabronione kopiowanie zestawów egzaminacyjnych oraz wynoszenielub usuwanie w inny sposób zestawu egzaminacyjnego z sali egzaminacyjnej.
 • Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70%pytań.
 • Podmiot prowadzący szkolenie wydaje nieodpłatnie certyfikat potwierdzający zdanie egzaminuw dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
 • Osoba, która nie zdała egzaminu lub która nie przystąpiła do egzaminu, może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu  w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjentaw terminie 6 miesięcy od daty zakończenia tego szkolenia wskazanej w zaświadczeniu

6. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia

Szkolenia wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu zaświadczeniem uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności oraz otrzymania pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego.

Na zaświadczeniu wyszczególniane są następujące informacje:                                                                                   

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL albo rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy numer PESEL nie został nadany;      
 3. zakres specjalności, której dotyczyło szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta;
 4. formę zastosowanego szkolenia
 5. datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta; 
 6. nazwę podmiotu prowadzącego szkolenia
 7. datę wydania zaświadczenia

Szkolenia wszystkich typów dokumentowane są po zdaniu egzaminu państwowego certyfikatem potwierdzający zdanie egzaminuw dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

7.  Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu i egzamin państwowy.

 1. Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Opłata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej/gabinetu, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych, materiały dydaktyczne, materiały biurowe do prowadzenia notatek, honorarium wykładowcy).
 2. Opłata za egzamin państwowy 140 zł wg rozporzadzenia oraz dodatkowo za szkolenie wg.cennika wnosi się bezpośrednio do podmiotu prowadzącego szkolenie lub na rachunek bankowy przez niego wskazany. Dowód wpłaty przedstawia się komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu.
 3. Wysokości opłat: zależy od typu szkolenia –ceny podawane przy konkretnym szkoleniu
 4. Szczegółowe informacje poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

8. Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty

Umowa o świadczenie usługi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu podyplomowym lekarzy dentystów. 

 1. Dokonana przez Klienta rezerwacja traktowana jest, jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę X-MEDICA udziału w szkoleniu podyplomowym skierowanym do lekarzy, techników elektroradiologii oraz personelu pomocniczego pracującego w gabinetach radiologicznych, pracowniach diagnostyki obrazowej. Rezerwacja taka może nastąpić w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem, faksem) .
 2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje ze strony biura firmy X-MEDICA ustne lub pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji wraz z podaniem warunków i informacji dotyczących zgłoszenia na dany kurs lub uczestnictwa w programie szkoleniowym. Jest to za każdym razem rodzaj potwierdzenia rezerwacji.
 3. Osoba dokonująca takiej rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu . Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników.

Dokonanie zapłaty za udział w kursie, lub programie szkoleniowym

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia stosownej opłaty za udział w kursie, w kwocie lub kwotach wymienionych w treści informacji (powiadomienie ustne lub pisemne, w tym telefoniczne, listowne, informacja na stronach internetowych organizatora).Klient zobowiązany jest uiścić we wskazanym terminie, jako terminie nieprzekraczalnym 14 przed rozpoczęciem kursu. Wszelkie opłaty mogą być wnoszone przez Klientów w formie przelewu na konto wskazane w informacji podanej przez firmę X-MEDICA.
 2. Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w kursie nieprzekraczalnym terminie, który każdorazowo jest publikowany i/lub podawany ustnie i/lub w imiennej korespondencji do Klienta - osoby dokonującej rezerwacji i zgłoszenia, osoba taka lub osoby zgłoszone do udziału w kursie zostają umieszczone na liście głównej uczestników takiego kursu i organizowanego przez firmę X-MEDICA.

Świadczenia, ceny.

 1. X-MEDICAma obowiązek na życzenie Klienta udostępnić materiały informacyjne i/lub reklamowe dotyczące kursów. Wszelkie informacje wykraczające i/lub niezgodne z treścią materiałów informacyjnych sygnowanych przez firmę X-MEDICA  czy potwierdzeń uczestnictwa o świadczeniu usług przez firmę X-MEDICA nie są dla niej wiążące.
 2. Ceny uczestnictwa w kursach przygotowanych i organizowanych przez firmę X-MEDICA wyrażone są w PLN
 3. Zniżki.
 1. Zniżki dotyczą uczestnictwa studentów w szkoleniach wykładowych. Rodzaje i wysokości zniżek dla studentów określane mogą być we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych przygotowanych i sygnowanych znakiem firmy X-MEDICA. Rodzaj i wysokość zniżek dla studentów musi być każdorazowo ogłoszony osobno dla danego kursu. Warunkiem uzyskania zniżki jest posiadanie oraz okazanie w chwili rejestracji przed rozpoczęciem danego kursu ważnej imiennej legitymacji studenckiej.
 2. Zniżki dotyczą uczestnictwa większej liczby uczestników z jednej placówki ustalane są indywidualnie.Rodzaj i wysokość zniżek regulowane są osobną umową pomiędzy firmą X-MEDICA organizatorem, a Klientem.
 3. 3.     Zniżki dotyczą uczestnictwa członka Polskich Lekarskich Towarzystw . Warunkiem uzyskania zniżki jest posiadanie oraz okazanie w chwili rejestracji przed rozpoczęciem danego kursu opłaty członkowskiej.

9. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.

 1. Przed rozpoczęciem kursu z oferty firmy X-MEDICA Klienci mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem lub faksem). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura firmy X-MEDICA
 2. b. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie rezerwacji.
 3. Brak pisemnej rezygnacji i brak wpłaty w wyznaczonym terminie organizator traktuje jako podtrzymanie rezerwacji  z odroczonym terminem płatności. 
 4. Jeżeli Klient lub osoba/osoby zgłoszone przez Klienta, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w kursie firmy X-MEDICA poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego -zrezygnują z uczestnictwa w kursie , bądź nie rozpoczną udziału z powodów niezależnych od firmy X-MEDICA, obowiązani są pokryć koszty rezygnacji w wysokości ustalonej w formie ryczałtu i na zasadach określonych w punkcie IX.e
 5. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie przygotowanym i zorganizowanym prze firmę X-MEDICA na osobę
  1. Od 14 do 10 dnia 40% ceny kursu;
  2. Od 9 do 7 dnia 50 % ceny kursu;
  3. Od 6 do 2 dnia 85 % ceny kursu;
  4. W dniu rozpoczęcia 100% ceny kursu
 6. Na życzenie Klienta- indywidualnego i w miarę dostępności miejsc istnieje możliwość "zmiany umowy - rezerwacji" w zakresie terminu, miejsca czy tematu kursu, jeżeli zmiana ta zostanie zgłoszona do biura firmy X-MEDICA w terminie nie krótszym niż 14 dni przed danym kursem lub programem szkoleniowych z oferty firmy X-MEDICA.
 7. Na życzenie Klienta- zbiorowy i w miarę dostępności miejsc istnieje możliwość "zmiany umowy - rezerwacji" w zakresie terminu, miejsca czy tematu kursu, jeżeli zmiana ta zostanie zgłoszona do biura firmy X-MEDICA w terminie nie krótszym niż 31 dni przed danym kursem lub programem szkoleniowych z oferty firmy X-MEDICA
 8. Pod pojęciem "zmiany umowy - rezerwacji" rozumie się zmianę terminu i miejsca uczestnictwa w kursie. Do chwili rozpoczęcia kursu Klient ma prawo wskazać lub przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z powyższych warunków i regulaminu. Klient każdorazowo zobowiązany jest poinformować o tym biuro firmy X-MEDICA. Wszelkie opłaty manipulacyjne związane z rezygnacją i zmianą warunków uczestnictwa ze strony Klienta lub osób wskazanych przez Klienta są egzekwowane natychmiastowo i leżą o stronie klienta.

X-MEDICA zastrzega sobie prawo do odwołania  kursu, egzaminu jeżeli:

 1. Wymagana lub określona przez X-MEDICA lub GIS liczba uczestników nie zostanie osiągnięta
 2. Nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

Odpowiedzialność.

X-MEDICA zobowiązuje się zrealizować  świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

X-MEDICA ponosi odpowiedzialność za:

 1. Należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego;
 2. Odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie;

X-MEDICA nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.

10. Postanowienia ogólne.

W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 28 Czerwca 2017 roku.X-MEDICA 

 

 

 

 

 

 


Logowanie dla uczestników szkoleń

Login
Haslo


Nowy baner polski
copyright 2011 ochrona radiologiczna pacjenta .pl
Strona główna
|
Regulamin
|
Kursy stacjonarne/ Seminarium
|
Egzamin
|
Rada programowa
|
Informacje prawne
|
Kontakt