ochrona radiologiczna pacjenta
kontakt   
facebook   
ochrona radiologiczna pacjenta

Egzamin

EGZAMIN : 

 • 30.06.2020 ŁÓDŹ
 • 13.07.2020 WARSZAWA
 • 31.07.2020 CZĘSTOCHOWA

egzamin godzin 13:00

seminarium godzina 11:30-13:00


 

 

 

Osoby przystępujące do egzaminu składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający:

 

 

 


 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia,gdy numer PESEL nie został nadany
 3. adres korespondencyjny
 4. rodzaj specjalności

Do wniosku dołącza się :

 1. kserokopie dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość( w dniu egzaminu mieć przy sobie- prosimy nie wysyłać emailem,ani pocztą tradycyjną)
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych(oświadczenie zawarte jest już we wniosku)
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta wydany przez Podmiot uprwaniny do prowadzenia szkoleń w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta( Jeżeli Państwo jesteście naszym uczestnikiem szkolenia to organizator sam pobierze zaswiadczenie z bazy)

 

Egzamin

 1. Do egzaminu mogą przystąpić osoby,które ukończyły szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zorganizowane przez podmiot do tego uprawniony oraz osoby o których mowa w &10 ust.8
 2. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu obejmującego od 30 do 40 pytań i trwa 60 minut od chwili rozdania zestawów
 3. egzaminacyjnych.
 4. Pytania maja formę testu z trzema możliwościami odpowiedzi do wyboru iprzynajmniej jedna odpowiedzią prawidłową.
 5. Poprawnie udzielona odpowiedź na pytanie jest równoznaczna z uzyskaniem jednego punktu. Brak odpowiedzi ,odpowiedź nieprawidłowa lub niepełna jest równoznaczna z brakiem punktu
 6. Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70 % pytań.
 7. Osoba która nie zdała egzaminu lub nie przystąpiła do egzaminu może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia tego szkolenia wskazanej w zaświadczeniu o którym mowa w ust.1
 8. Osoby wymienione w ust.10 oraz w &10 ust.8 mogą zdawać egzamin przed dowolna komisja egzaminacyjną powołana zgodnie z & 11 ust.1 po uprzednim zawiadomieniu podmiotu prowadzącego szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, na wniosek którego powołana została komisja egzaminacyjna ,oraz wniesieniu opłaty egzaminacyjnej która wynosi 140 zł brutto

(organizator zastrzega sobie prawo do odłowłania szkolenia z powodu nie wystarczajacej liczby chętnych)


Logowanie dla uczestników szkoleń

Login
Haslo


Nowy baner polski
copyright 2011 ochrona radiologiczna pacjenta .pl
Strona główna
|
Regulamin
|
Kursy stacjonarne/ Seminarium
|
Egzamin
|
Rada programowa
|
Informacje prawne
|
Kontakt