ochrona radiologiczna pacjenta
kontakt   
facebook   
ochrona radiologiczna pacjenta

Egzamin

EGZAMIN:

  • 29 wrzesień 2017 Warszawa, godzina 13:30

możliwość uczestnictwa w seminarium (godzina 11:30-13:30)

  • 10 Listopad 2017 Radom, godzina 13:30

możliwość uczestnictwa w seminarium (godzina 11:30-13:30)

 

 

Osoby przystępujące do egzaminu składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający:

 

 

 


  1. imię i nazwisko
  2. numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia,gdy numer PESEL nie został nadany
  3. adres korespondencyjny
  4. rodzaj specjalności

Do wniosku dołącza się :

  1. kserokopie dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta wydany przez Podmiot uprwaniny do prowadzenia szkoleń w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta

 

Egzamin

  1. Do egzaminu mogą przystąpić osoby,które ukończyły szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zorganizowane przez podmiot do tego uprawniony oraz osoby o których mowa w &10 ust.8
  2. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu obejmującego od 30 do 40 pytań i trwa 60 minut od chwili rozdania zestawów
  3. egzaminacyjnych.
  4. Pytania maja formę testu z trzema możliwościami odpowiedzi do wyboru iprzynajmniej jedna odpowiedzią prawidłową.
  5. Poprawnie udzielona odpowiedź na pytanie jest równoznaczna z uzyskaniem jednego punktu. Brak odpowiedzi ,odpowiedź nieprawidłowa lub niepełna jest równoznaczna z brakiem punktu
  6. Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70 % pytań.
  7. Osoba która nie zdała egzaminu lub nie przystąpiła do egzaminu może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia tego szkolenia wskazanej w zaświadczeniu o którym mowa w ust.1
  8. Osoby wymienione w ust.10 oraz w &10 ust.8 mogą zdawać egzamin przed dowolna komisja egzaminacyjną powołana zgodnie z & 11 ust.1 po uprzednim zawiadomieniu podmiotu prowadzącego szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, na wniosek którego powołana została komisja egzaminacyjna ,oraz wniesieniu opłaty egzaminacyjnej która wynosi 140 zł brutto

(organizator zastrzega sobie prawo do odłowłania szkolenia z powodu nie wystarczajacej liczby chętnych)


Logowanie dla uczestników szkoleń

Login
Haslo


Nowy baner polski
copyright 2011 ochrona radiologiczna pacjenta .pl
Strona główna
|
Regulamin
|
Kursy stacjonarne/ Seminarium
|
Egzamin
|
Rada programowa
|
Informacje prawne
|
Kontakt