ochrona radiologiczna pacjenta
kontakt   
facebook   
ochrona radiologiczna pacjenta

Egzamin

10 kwiecień 2015 ( możliwość udziału w seminarium przed egzaminem)

Miejsce egzaminu:

Radom 26-600, CKZIU ul. Kelles-Krauza 3

egzamin 15:45

24 kwiecień 2015 ( możliwość udziału w seminarium przed egzaminem)

Miejsce egzaminu:

Kraków

Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua Sp. J.

ul. Podwale 7, 31-118 Kraków

egzamin 15:30

15 maja 2015 ( możliwość udziału w seminarium przed egzaminem)

Miejsce egzaminu:

Bydgoszcz

egzamin 15:45

22 maja 2015 ( możliwość udziału w seminarium przed egzaminem)

Miejsce egzaminu:

Łódź, ul. Kościuszki 82

egzamin 15:45

29 maja 2015 ( możliwość udziału w seminarium przed egzaminem)

Miejsce egzaminu:

Katowice

egzamin 15:45

03 czerwiec 2015( możliwość udziału w seminarium przed egzaminem)

Miejsce egzaminu:

Gdańsk, 7 Szpital Marynarki Wojennej ul Polanki 117

 

Osoby przystępujące do egzaminu składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający:

 

 

 


 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia,gdy numer PESEL nie został nadany
 3. adres korespondencyjny
 4. rodzaj specjalności

Do wniosku dołącza się :

 1. kserokopie dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta wydany przez Podmiot uprwaniny do prowadzenia szkoleń w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta

 

Egzamin

 1. Do egzaminu mogą przystąpić osoby,które ukończyły szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zorganizowane przez podmiot do tego uprawniony oraz osoby o których mowa w &10 ust.8
 2. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu obejmującego od 30 do 40 pytań i trwa 60 minut od chwili rozdania zestawów
 3. egzaminacyjnych.
 4. Pytania maja formę testu z trzema możliwościami odpowiedzi do wyboru iprzynajmniej jedna odpowiedzią prawidłową.
 5. Poprawnie udzielona odpowiedź na pytanie jest równoznaczna z uzyskaniem jednego punktu. Brak odpowiedzi ,odpowiedź nieprawidłowa lub niepełna jest równoznaczna z brakiem punktu
 6. Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70 % pytań.
 7. Osoba która nie zdała egzaminu lub nie przystąpiła do egzaminu może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia tego szkolenia wskazanej w zaświadczeniu o którym mowa w ust.1
 8. Osoby wymienione w ust.10 oraz w &10 ust.8 mogą zdawać egzamin przed dowolna komisja egzaminacyjną powołana zgodnie z & 11 ust.1 po uprzednim zawiadomieniu podmiotu prowadzącego szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, na wniosek którego powołana została komisja egzaminacyjna ,oraz wniesieniu opłaty egzaminacyjnej która wynosi 140 zł brutto

(organizator zastrzega sobie prawo do odłowłania szkolenia z powodu nie wystarczajacej liczby chętnych)


Logowanie dla uczestników szkoleń

Login
Haslo


Nowy baner polski
copyright 2011 ochrona radiologiczna pacjenta .pl
Strona główna
|
Regulamin
|
Kursy stacjonarne/ Seminarium
|
Egzamin
|
Rada programowa
|
Informacje prawne
|
Kontakt